Català (Catalan) Español (Spanish) Français (French) Português de Portugal (Portuguese) English

Diumenge, 19 del Maig de 2019Compromís

Compromís

Qualitat, Mediambient i Prevenció

Amb la finalitat de garantitzar la orientació cap a la millora continua, CONSTRUCCIONS MODERNES, SA, ha desenvolupant una Política de Gestió, que integra la Gestió de Qualitat, Gestió Mediambiental i Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
En aquest sentit, CONSTRUCCIONS MODERNES, SA, durant tot l’any 2007, va implantar un sistema de gestió integrada i en data 25 de març de 2008 es va dur a terme l’auditoria de certificació del Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE-EN –ISO 9001:2008; la Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004; i la Certificació OHSAS 18001:2007, amb resultat positiu.

 

Politica de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals

L’organització de CONSTRUCCIONS MODERNES S.A., empresa de construcció i rehabilitació d’edificis d’obra pública i privada, obra civil, demolicions, excavacions i grans moviments de terres, té com objectiu que la Qualitat, Gestió Medi Ambiental i la Prevenció de Riscos Laborals dels serveis que ofereix siguin  un fidel reflex de les expectatives, necessitats i requeriments de cada client, l’entorn i el personal intern i subcontractat en quan a la prevenció de riscos laborals, i siguin conformes amb les legislacions i reglaments aplicables, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

  • La Qualitat final del servei lliurat al client i l’adopció de mesures de prevenció i control de les activitats amb repercussions medi ambientals, és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de, PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS, CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ENTORN, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA.
  • Les Exigències contractuals, els desigs, necessitats, requeriments i les expectatives dels clients, la presa de mesures i els comportaments adequats per a reduir els efectes sobre les persones i les repercussions sobre el medi ambient, així com els requeriments legals i reglamentaris, són l’únic criteri per establir el patró de qualitat, medi ambient i de prevenció dels riscos laborals dels nostres serveis.
  • Els requisits de la Qualitat, Medi Ambient i de prevenció dels riscos laborals han de ser traduïts de forma objectiva en requeriments interns, que seran posats a disposició dels proveïdors de forma COMPLERTA I OPORTUNA.
  • La Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció dels riscos laborals és una tasca comú a totes les àrees de CONSTRUCCIONS MODERNES S.A., cada una de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de departaments i persones de l’organització, afavorint la comunicació interna i externa en els temes relatius al Sistema de Gestió Integrat.
  • La creació d’un esperit comú o entorn de treball que motivi als empleats, proveïdors i clients a minimitzar l’impacte medi ambiental i els riscos laborals es una tasca comú a totes les persones que integren l’organització, procurant minimitzar la quantitat de residus generats,  reduir el consum de recursos naturals i minimitzant la probabilitat d’incidents i/o accidents.
  • El Director General, el Responsable del Sistema de Gestió Integrat i els diferents Responsables de departament, han d'assegurar que la política de CONSTRUCCIONS MODERNES S.A. és atesa, implantada, mantinguda i comunicada al personal i/o col·laboradors externs. A més a més, cada empleat de CONSTRUCCIONS MODERNES S.A. és responsable de la Qualitat de la seva feina.
  • El Director General fixa i aprova, una vegada a l’any, els objectius i fites per a tot el Sistema de Gestió Integrat. El Responsable del Sistema de Gestió Integrat és responsable d’ IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, medi ambientals i de Prevenció dels Riscos Laborals, comprovant la seva execució mitjançant auditories.
  • L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de la companyia. Per fer això el Director General considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT, MEDI AMBIENT I PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS.

 

CONSTRUCCIONS MODERNES, SA


© Copyright 2009-2019 - Construccions Modernes | Avís legal | Polítiques d'ús | Intranet